Falska profeter

I sin recension av Mardrömmen skriver överläkare Göran Linderoth om ”falska profeter.” Och det är inte bara Göran Linderoth som varnar för falska profeter, utan det görs också i Jesu bergspredikan, där i skolen ”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar.” (Matteus 7:15.)
  När det gäller de av Linderoth  nämnda allvarliga brott som begåtts, finns namnen på de falska profeterna uppräknade på nedanstående koncept från den 6.11.1970, som gäller en inspektion på Långbro sjukhus.
/koncept-langbro-1.jpg

Det sägs att det är ”icke försvarligt att avvakta med sådana provisoriska åtgärder till dess den för landstingsförbundet och socialstyrelsen gemensamma arbetsgruppen för översyn av vårdorganisationen för de särskilt vårdkrävande patienterna hunnit slutföra sitt uppdrag att utreda den större frågan om vårdorganisationen för denna patientkategori inom landet i dess helhet.”
  Dokumentet är undertecknat av upphovsmannen till du-reformen; generaldirektör Bror Rexed som ville vara du och bror med hela svenska folket! Fortfarande efter 50 år, saknas den vårdorganisation för de särskilt vårdkrävande patienterna, som det inte var försvarligt att vänta med!
   JO Bertil Wennergren tog på eget initiativ upp ett ärende med anledning av det upplopp som inträffade på Långbro sjukhus den 25.10.1971, då en mentalskötare slogs medvetslös.
/jo-efter-medvetslos.jpg

Efter en  24 sidor lång rapport om det inträffade, ”finner jag mig dock kunna låta bero vid den erinran som ligger i det nu sagda”, avslutar JO sitt ärende med Dnr 3467/71.

Min arbetskamrat Kjell Mannerquist och jag sänder på våren 1973 till JO den B-uppsats, om yrkesskador orsakade av våld från patienter, som jag hösten 1972 lagt fram vid Pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. En uppsats som handlar om det ökade våldet på sjukhuset som en följd av att en klinik på sjukhuset infört en behandling med miljöterapi, men som också gick under namnet terapeutiskt samhälle.
/jo-1.jpg
JO Bertil Wennergren avslutar sitt åtta sidor långa beslut med ett par meningar som är värda att citeras. ”Det enda jag kan göra är att understryka vikten av att problematiken ägnas fortsatt konstruktiv uppmärksamhet och att alla åtgärder, som rimligen kan vidtas för att minska risken för yrkesskador genom våld från patienter, blir vidtagna. Jag överlämnar också ett exemplar av detta beslut till socialstyrelsen för kännedom och för den åtgärd styrelsen kan finna påkallad.”
   JO expedierar sitt beslut förutom till Socialstyrelsen och Justitiedepartementet också till blockchefen på Långbro sjukhus, överläkare Bengt Berggren.
   Socialstyrelsen påkallade aldrig några åtgärder mot våldet, eftersom myndighetens personal såg på världen med blinda ögon. En  blindsyn som Sigmund Freud hämtat från Sofokles saga om kung Oidipus. Kungen som rev ut båda sina ögon när han fick klart för sig att Oraklets spådom om honom, att han skulle döda sin far och äkta sin moder, hade gått i uppfyllelse!
   Min B-uppsats i pedagogik renderade mig två resestipendier från Föreningen För Arbetarskydd. Den första resan gick 1975 till England och den andra företogs 1977 i Sverige.
  Efter ett besök på Långholmens rättspsykiatriska klinik, skrev klinikchefen Ants Anderson ett brev till Socialstyrelsen. I brevet konkretiserar Anderson principerna för ett cirkulär för att minska våldet mot personalen. Nyckelorden i förslaget är 1) Differentiering, 2) Inskränkning ifråga om införsel av varor, 3) Konfliktförebyggande, 4) Våldsförebyggande, 5) Skadeförebyggande samt 6) Rapportering. Vidare föreslår Anderson att Socialstyrelsen förbereder en regeringsförordning ”angående risker för skador genom våld från patienter i psykiatrisk och rättspsykiatrisk verksamhet m m.”
/personalens-sakerhet.jpg
Socialstyrelsen utfärdade varken något cirkulär eller förberedde en regeringsförordning. Brevet finns inte registrerat hos Socialstyrelsen eller bevarat i Riksarkivet.
   Det är hög tid för politikerna att låta de falska profeterna hos Socialstyrelsen försvinna ut genom en fallucka i taket. Först därefter är det möjligt att nå fram till regeringens ledamöter! De principer för våldsbekämpning som Ants Andersons föreslog 1977, har legat i malpåse länge nog.
  Kampen för att ersätta de falska profeternas religiösa metoder för att bekämpa våldet, måste ersätta med metoder som utgår från vetenskaplig dokumentation!